پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرم های مورد عمل دستگاه
فرم های مورد عمل دستگاه

   فرم های اداره مرتع

 

       فرم شماره 1 ممیزی مرتع

       فرم شماره 2 ممیزی مرتع

       فرم شماره 3 ممیزی مرتع

       فرم شماره 4 ممیزی مرتع

       فرم شماره 5 ممیزی مرتع

       فرم شماره 6 ممیزی مرتع

       صوتجلسه کمیسیون بند 42

       فرم درخواست تشکیل کمیسیون مندرج در بند 49

       رضایت نامه واگذاری حق وحقوق عرفی مرتع

       رضایت نامه واگذاری مرتع بعد از فوت صاحب پروانه چرا 

 

فرم های معاونت آبخیزداری (کد شناسه خدمت  13021198104)

 

             مدارک مورد نیاز پیمانکاران

             فرم ابلاغ افزایش یا کاهش مبلغ پیمان

             فرم صورتمجلس تحویل موقت

             فرم صورتمجلس تحویل قطعی

 

 فرم های اداره آموزش و ترویج

 

            برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی بهره برداران ( کد شناسه 18051198114) 

 

فرم های اداره ممیزی 

 

          فرم های 15 گانه صدور گواهی مستثنیات (کدشناسه 14041198116)

     برگ دادخواست به دادگاه نخستین

 

 فرم اداره حفاظت و حمایت 

            خدمت پاسخ به استعلام معدن در عرصه منابع طبیعی (کدشناسه 14041197100)

            موافقت با معدن

            موافقت نهایی

           موافقت با افزایش و جابجایی سینه کار 

            مخالفت با معدن

            تعهد نامه محضری  

      فرم درخواست انعقاد قراردادمشاوره ای تک گزینه ای

 

فرم های اداره جنگل  

                     

    فرم درخواست برگزاری مناقصه معاملات متوسط (کد شناسه 13021198108-13021198109)

    فرم درخواست برگزاری مناقصه معاملات بزرگ (کد شناسه 13021198108-13021198109)

    فرم درخواست برگزاری مناقصه معاملات کوچک (کد شناسه 13021198108-13021198109)

    واگذاری به بهره بردارعدم الزام به برگزاری ‍‍‍ 

  بروانه حمل 

    دادخواست تجدید نظر

          فرم درخواست برگزاری مناقصه برای معاملات متوسط مشاوره ای

          اجرای طرح مدیریت پارکهای جنگلی (با کدشناسه 13021198103)

                 فرم قرارداد مربوط به تحویل نهال

              اجرای طرح زراعت چوب (کدشناسه 13021198102)

 

فرم های امور قرار دادها 

فرم دریافت گواهینامه صلاحیت

آیین اجرایی بند ب ماده 29-قانون احکام دائم

فرم تعهدنامه اعضاهیئت مدیره /امنا 

چاپ | ارسال به ديگران  |