پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره مطالعات
اداره مطالعات

 رئیس اداره مطالعات و مهندسی : جناب آقای دکتر هاشم نوری 

تلفن داخلی :276

کارشناس اداره مطالعات :  جناب آقای دکتر امیر صفری 

کارشناس اداره مطالعات :  جناب آقای لقمان باقریان  

تلفن داخلی :276

کارشناس اداره مطالعات : سرکارخانم دکتر نوشین پیروزی نزاد

 بایگان اداره مطالعات: سرکارخانم سعیده عظیمی

تلفن داخلی :273 

 

شرح وظايف اداره مطالعات

 

تعيين اولويت هاي مطالعاتي و تهيه گزارش هاي پيش شناخت جهت انجام مطالعات مرحله توجيهي و تفصيلي اجرايي آبخيزداري ، مطالعات اجرايي پخش سيلاب  ، مطالعات مربوط به زمين لغزش ها ، فرسايش آبكندي ، سدهاي زير زميني ، مطالعات موردي بندهاي خاكي و ساير مطالعات مورد نياز معاونت آبخيزداري در سطح استان .

ارسال طرح هاي پيش شناخت و فرم هاي نياز سنجي طرح هاي مختلف مطالعاتي آبخيزداري به سازمان متبوعه (كميسيون راهبري مطالعات ) جهت تصويب و امكان ورود به مراحل بعدي مطالعات  .
بررسي و تعيين ميزان اعتبار مورد نياز جهت تهيه انواع طرح هاي مطالعاتي آبخيزداري در سطح استان و اعلام آن به معاونت پشتيباني و برنامه ريزي  به منظورتامين اعتبار مورد نياز .
همكاري درانتخاب مشاورين ذيصلاح جهت انجام طرح هاي مختلف مطالعاتي آبخيزداري در سطح استان .
تحويل حوزه هاي مطالعاتي و آمار و اطلاعات مورد نياز به مشاورين طرف قرارداد .
انتخاب و معرفي ناظرين جهت نظارت بر طرح هاي مطالعاتي در دست تهيه .
تشكيل جلسات كارشناسي با حضور كارشناسان بخش مطالعات آبخيزداري ، ناظرين ، مشاورين و ... جهت بحث و تبادل نظر درخصوص مراحل و بخش هاي مختلف مطالعاتي ، رفع مشكلات احتمالي ، استفاده از تجربيات و نقطه نظرات سازنده و بهبود كيفي طرح ها .
نظارت بر مراحل مختلف نقشه برداري ، نمونه برداري ها و انجام امور آزمايشگاهي و آزمايشات مورد نياز (اعم از آب و خاك ، منابع قرضه و ... )
نظارت بر مراحل مختلف تهيه طرح هاي مطالعاتي آبخيزداري از طريق ناظرين عالي ، بخشي و مقيم و بررسي گزارش ها و انعكاس نقطه نظرات و اقدامات اصلاحي مورد نياز به مشاورين  و ارائه گزارش هاي پيشرفت فيزيكي .
انجام مطالعات موردي آبخيزداري بر حسب ضرورت و نيازمعاونت آبخيزداري و شهرستان ها .
  پيگيري ، تاييد و ارجاع طرح هاي تهيه شده به كميته فني جهت تصويب نهايي .
ارسال گزارش ها و طرح هاي مصوب آبخيزداري جهت مراجع مربوطه و نيز بخش اجرا به منظورتامين اعتباراجرايي مورد نياز و ورود به مرحله اجرا .
اعزام كارشناس به شهرستانها برحسب ضرورت و انجام بازديد هاي فني و كارشناسي از طرحهاي مختلف آبخيزداري اعم ازطرح هاي دردست مطالعه ،اجرا و يا درحال بهره برداري و ارائه گزارش فني و كارشناسي .
- بررسي و پيگيري امكان تغييرات احتمالي در گزارش ها ، طرح ها و نقشه هاي اجرايي منعكس شده از سوي اداره امور اجرايي آبخيزداري و شهرستان ها  و تهيه گزارش هاي فني مربوطه و ارجاع آنها به كميته فني جهت تصويب تغييرات مورد نياز .
-       توجيه و تشريح و حل مسائل فني طرحهاي مختلف آبخيزداري .
چاپ | ارسال به ديگران  |