مبارزه با آفتت


آفت به جان جنگلهای زاگرس و مبارزه فیزیکی با آن