سرسیز شده بندهای آبخیزداری


سرسیز شده بندهای آبخیزداری در حوزه های آبخیز استان (صندوق توسعه ملی )