تخریب کوره های ذغال


پلمب کوره های زغال در حوزه های شهرستان کرمانشاه