اطلاعیه مرتعداران و دامداران در خصوص پروانه چرا


قابل توجه دامداران و مرتعداران عشایری و روستایی استان کرمانشاه
همه دامداران و مرتعداران عشایری و روستایی که تا پایان سال 1398 پروانه چرا یا کارت
مرتعداری دارند الزاما بایستی تا پایان سال 1400با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و
آبخیزداری در شهرستان های خود نسبت به تهیه طرح مرتعداری اقدام نمایند . در غیر این
صورت پروانه آنها باطل و حق هر گونه بهره برداری مراتع از آنها سلب خواهد شد.
لذا مقتضی است در اسرع وقت به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های خود
مراجعه و نسبت به تهیه طرح مرتعداری اقدام نمایند.