پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مقالات
مقالات
 - آتش سوزي درجنگل

2- آشنايي با GPS 

3- آثار حضور در مسجد

4-احاديث وروايات

5- اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی

 

ب-پ:

1- برنامه ها وسياست هاي هفته منابع طبيعي

2- بررسي آفات وبيماريهاي درختان جنگلي

3- بررسی زادآوری طبیعی گونه بنه در رویشگاه نوسود

4-بلایای طبیعی

ت-ث:

1- تسهيل گري

2- تاريخچه هواشناسي كشاورزي

ج-چ:

1- جغرافيا ومنابع طبيعي هندوستان

2- جایگاه محصولات غیر چوبی در اقتصاد و عملکرد محیط زیست جنگل

ح-خ:

1- خلاصه وضعيت آبخيزداري

2- خواص گياهان

د-ذ:

ر -ز - ژ:

1- زراعت چوب  

س-ش:

1- سيماي منابع طبيعي ونقش آن در زندگي

2- شناخت تعدادی از درختان

ص - ض:

ط - ظ:

1- طرح صيانت و توسعه جنگلهاي زاگرس استان كرمانشاه

2-طرح تفرجگاه پارك جنگلي بيد سرخ

ع- غ:

ف - ق :

1- فرهنگ

ك - گ :

1- كنترل لورانتوس

2- گردو و خواص آن   

- آتش سوزي درجنگل

2- آشنايي با GPS 

3- آثار حضور در مسجد

4-احاديث وروايات

5- اداره ارزیابی و اطلاعات جغرافیایی

ب-پ:

1- برنامه ها وسياست هاي هفته منابع طبيعي

2- بررسي آفات وبيماريهاي درختان جنگلي

3- بررسی زادآوری طبیعی گونه بنه در رویشگاه نوسود

4-بلایای طبیعی

ت-ث:

1- تسهيل گري

2- تاريخچه هواشناسي كشاورزي

ج-چ:

1- جغرافيا ومنابع طبيعي هندوستان

2- جایگاه محصولات غیر چوبی در اقتصاد و عملکرد محیط زیست جنگل

ح-خ:

1- خلاصه وضعيت آبخيزداري

2- خواص گياهان

د-ذ:

ر -ز - ژ:

1- زراعت چوب  

س-ش:

1- سيماي منابع طبيعي ونقش آن در زندگي

2- شناخت تعدادی از درختان

ص - ض:

ط - ظ:

1- طرح صيانت و توسعه جنگلهاي زاگرس استان كرمانشاه

2-طرح تفرجگاه پارك جنگلي بيد سرخ

ع- غ:

ف - ق :

1- فرهنگ

ك - گ :

1- كنترل لورانتوس

2- گردو و خواص آن   

چاپ | ارسال به ديگران  |