فهرست مناقصات  
 
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه مرزی شهرستان قصرشیرین
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه در نظر دارد پروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه مرزی شهرستان قصرشیرین را از طریق مناقصه یک مرحله برگزار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه داریان شهرستان پاوه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده
  ایجادعملیات آبخیزداری در حوضه پارت A سد زاگرس شهرستان گیلانغرب
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه پارت Aسد زاگرس شهرستان گیلانغرب از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه کیلانبر شهرستان روانسر
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه کیلانبر شهرستان روانسر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه لنجاب شهرستان سنقر
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه لنجاب شهرستان سنقر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند
  اجرای عملیات آبخیز در محدوده گهواره شهرستان دالاهو
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در محدوده گهواره شهرستان دالاهو از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه بریموند شهرستان سرپلذهاب
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه بریموند شهرستان سرپلذهاب از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سیاه خور شهرستان اسلام آباد غرب
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سیاه خور شهرستان اسلام آباد غرب از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه شهری شهرستان ثلاث باباجانی
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه شهری شهرستان ثلاث باباجانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه رزین شهرستان کرمانشاه
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه رزین شهرستان کرمانشاه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه آهوران شهرستان کرمانشاه
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه حوضه آهوران شهرستان کرمانشاه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه تنگ کنشت شهرستان کرمانشاه
اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه تنگ کنشت شهرستان کرمانشاه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه شهری شهرستان صحنه
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه در نظر دارد پروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه شهری شهرستان صحنه را از طریق مناقصه یک مرحله برگزار کند
  اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه عبدالتاجیدن شهرستان کنگاور
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه در نظر دارد پروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه عبدالتاجیدن شهرستان کنگاور را از طریق مناقصه یک مرحله برگزار کند
1