اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه عبدالتاجیدن شهرستان کنگاور


اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کرمانشاه در نظر دارد پروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه عبدالتاجیدن شهرستان کنگاور را از طریق مناقصه یک مرحله برگزار کند

/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/990034.روزنامه 1.pdf