اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه کیلانبر شهرستان روانسر


اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه کیلانبر شهرستان روانسر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند

/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/990053.آگهي.pdf