اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه لنجاب شهرستان سنقر


اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه لنجاب شهرستان سنقر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند

/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/990054-آگهي.pdf