اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه بریموند شهرستان سرپلذهاب


اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه بریموند شهرستان سرپلذهاب از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند

 /UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/990057.آگهي.pdf