اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سیاه خور شهرستان اسلام آباد غرب


اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سیاه خور شهرستان اسلام آباد غرب از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند

/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/990058.آگهي.pdf