اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه شهری شهرستان ثلاث باباجانی


اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه شهری شهرستان ثلاث باباجانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند

/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/990059.آگهي.pdf