اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه تنگ کنشت شهرستان کرمانشاه


اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری کرمانشاه در نظر داردپروژه اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه تنگ کنشت شهرستان کرمانشاه از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده واگذار کند

/UploadedFiles/XFiles/kermanshah/مزایده/آگهي فراخوان.pdf