شناسنامه خدمات الکترونیک 

 

ارائه مجوز بهره برداری از منابع طبیعی

 صدورمجوزتهیه و حمل زغال                                            13021197100    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 صدورمجوزبکارگیری و توسعه انرژیهای پاک                        13021197101    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 صدورمجوزبهره برداری محصولات فرعی جنگل و مرتع          13021197102    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 صدوروتمدید پروانه مرتعداری (چرای دام)                         13021197103    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 صدورمجوزوحمایت ازتوسعه زراغت چوب دراراضی ملی       13021197104    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

ارائه خدمات حمایتی جنگل و مرتع و آبخیزداری

 تامین و توزیع بذرجنگلی ومرتعی                                        13021198101    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 توسعه زراعت چوب در مستثنیات                                        13021198102    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 آبخیزداری وآبخوانداری وجلوگیری ازفرسایش خاک                13021198104    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 ارائه تاییدیه تاسیس تشکلهای جنگل...                                13021198113    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 برگزاری کارگاه هاودوره های آموزشی امور جنگل ها...             13021198114    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات امور جنگل ها...                13021198118    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 جذب مشارکت مردمی درحفاظت از منابع طبیعی                  13021198103    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

حفاظت واحیای جنگل ومرتع

 جنگلداری                                                                         13022273100    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 جنگلکاری و توسعه فضای سبز                                               13022273101    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 حفظ و احیای مراتع                                                            13022273102    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 تولید و توزیع نهال جنگلی و مرتعی                                        13022273103    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 ایجاد و نگهداری پارکهای جنگلی                                            14042273104    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 بیابان زدایی                                                                   14042273105    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

ارائه خدمات طبیعت گردی (اکوتوریسم)                                  13072273106    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 صدورمجوزانتقال قطعی اراضی واگذارشده پیش ازسال 1385      13022274000    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

ارائه مجوز حمل محصولات ومحمولات منابع طبیعی  

 صدورمجوزحمل محصولات فرعی وچوبی جنگل ومرتع              13052275100    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 مجوزقطع وحمل گونه های جنگلی در اراضی مستثنیات              13052275101    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

ارائه مجوزشرکتهای تخصصی جنگلها مراتع وآبخیزداری

 صدوروتمدیدمجوزتاسیس شرکت تخصصی جنگلها...              13017276100    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 صدوروتمدیدمجوزفعالیت شرکت تخصصی جنگلها...                 13017276101     شناسنامه    فرآیند    راهنما 

  ابطال مجوزتاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها...          13017276102     شناسنامه    فرآیند    راهنما 

  تغییرنام مجوزتاسیس / فعالیت شرکت تخصصی جنگلها...        13017276103     شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 تغییرفعالیت مجوزتاسیس /فعالیت شرکت تخصصی جنگلها...      13017276104     شناسنامه    فرآیند    راهنما 

پاسخ به استعلامهای منابع طبیعی

 پاسخ به استعلام طرحهای عمومی.. دولت درعرصه های منابع طبیعی13022277100    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

  پاسخ به استعلام تخصیص اراضی قابل واگذاری                           13022277101    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

  پاسخ به درخواست اراضی دستگاههای مشمول ماده 69               13022277102    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

 پاسخ به استعلام معادن در عرصه های منابع طبیعی                     13022277103    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

  پاسخ به استعلام اراضی                                                         13022277104    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

  پاسخگویی به شکایات منابع طبیعی                                         13022278000    شناسنامه    فرآیند    راهنما 

  پاسخ به اعتراضات مربوط به ملی اعلام شدن اراضی                     13022291000    شناسنامه    فرآیند    راهنما