پاسداران طبيعت

 


 

 

  حفاظت از خاك و آب ومنابع طبيعي و هر آنچه سرمايه ملي يك ملت بشمار مي رود از جمله وشايف شرعي و عرفي تك تك آحاد جامعه است . كشور ما در طول ساليان متمادي دستخوش حوادث بسياري بوده و هميشه به انحاء مختلف مورد چپاول و غارت بيگانگان قرار گرفته با زبان جنگ و يا با زبان صلح .

پس از وقوع انقلاب اسلامي دست غارتگران از اين مرز و بوم كوتاه شد ما هويت خود را يافتيم و خود حافظ خاك ، جان ، مال و ناموس اين ملت شديم . وليكن چشم طمع از خاك زرخيز كشورمان هنوز برداشته نشده و با توطئه هاي فراوان  قصد بر هم زدن اين ايستادگي را دارند مقاصد  جنگ هشت ساله با هدف افزايش خاك و نابودي اعتقاد ها كه منجر به انقلاب شده بود نقش برآب شد وليكن آنچه امروزه به اعتقاد ما جامعه جنگلبانان بيشتر جامعه و انسان را تهديد مي كند فقر در آگاهي در حفظ و صيانت از  داشتن منابع طبيعي است كه متأسفانه امروز اين كشور غني بر اثر زياده اندوزي جاهلان جهت خود را بسوي كشورهاي فقير از نظر منابع طبيعي اعم از ( آب ، خاك ، جنگل و مرتع ) تغيير داده است و همين جاهليت سبب مي شود  و با تير كين خود سينه حافظان اين منابع ارزنده كه مي تواند حرفي براي گفتن در دنيا داشته باشد را مي شكافد .

آري مرحومان اله كرم قدمي و كاظم بگ خداداده ، برزين طاهري و عزيز نوري از جمله اين حافظان بودند مرحوم قدمي و كاظم بگ خداداده طي سالهاي 56  و 57  به عنوان نگهبان طرح در روستاي محل زندگي خود به زمره عاشقان طبيعت پيوستند در سال 57  به عنوان قرقبان به صورت رسمي كار خود را آغاز كردند گستردگي طرحها در حوزه شهرستان كرمانشاه دهستان بوژان و چشمه سرخ سبب گرديد در چندسال بعد مرحومان برزين طاهري و عزيز نوري كه از همان روستا بودند به عنوان نگهبان طرح بصورت روز مزد و سپس قراردادي مشغول بكارشوند مرحوم قدمي با حدود  27 سال مرحوم كاظم بگ خداداه  25 سال مرحوم برزين طاهري 16 سال و مرحوم عزيز نوري13 سال سابقه خدمت صادقاه در عرصه هاي منابع طبيعي داشتند .

سرانجام در تاريخ  بهمن ماه سال 1381 در حين انجام وظيفه در پست ايست بازرسي حوزه عثمانوند منطقه سرين آهوران ناجوانمردانه بدست يكي از قاچاقچيان ذغال و چوب كه به عنوان نيروي نفوذي وارد مجموعه اداري شده بود بضرب گلوله بشهادت رسيد  .

از مرحوم قدمي  3 فرزند از مرحوم كاظم بگ خداداده 1 فرزند  ازمرحوم برزين  طاهري 4 فرزند  و ازمرحوم  عزيز نوري 6 فرزند بجاي مانده اين شهدا در آرامگاه روستاي بوژان جاي گرفتند .