فرهنگ منابع طبيعي

 

آمايش زمين =Land ues planning

آمايش زمين Space Planning =

آمايش زمين =Sutial Planning

 قابليت = Suitablity

يگان ـ واحد = Unit

آب و هوا = Weather

زون بندي = Zoning

اكولوژي سيماي سرزمين =Land Scape Ecology

روستايي = Rural

منابع فيزيكيPhysical resources

سيماي ظاهري = Physiognomy

زيست توده گياهي = Phyto mass

جامعه گياهي = Plant community

سرزمين = Land

شكل زمين = Land form

واحد شكل زمين = Land form unit

نظم وبي نظمي سرزمين =  Land order and disorder

كاربري = Land use

استفاده چند جانبه = Multiple use

منابع طبيعي = Natural resources

گشت و گذار ـ تفريح = Out door recreation

پاركداري = Park man agement

جانورگان = Fauna

گياهگان = Flora

جنگلداري = Forestry

زيستگاه = Habitat

متمركزـ فشرده  = Inten sive

پوشش انبوه = Close sward dense

مرتع مشاع = I collective pasture

كوچ كردن = Decamp

تراكم ، انبوهي پوشش گياهي Denstity of vegetation

 چراي سنگين ( مفرط ) = Extensive pasture = grozing

آيش = Fallow

شدت چرا = Grazing intensity

بهره برداري = Enter prise

منابع زيست محيطي = Environ mental resoures

ارزيابي = Evaluation

سطحي ـ گسترده = Exten sive

ظرفيت چراي دام = Capacity

تاج پوشش = Conopy cover

چشمه = Source spring

منطقه خشك = Aride

پوشش ضعيف ( لم يزرع ) = Barren

استقرار = Rest

وسعت جنگلها = Forest area

وسعت مراتع = Pasture area