ليست مهمترين گونه هاي   گياهي دارويي و مناطق انتشار در سطح استان كرمانشاه

 

بومادران                                                            Achillea milleafolium

پاوه : دامنه كوه شاهو ، 2000 متر ، شيب جنوبي

 

گاو زبان                                                                    Anchusa italica

سرپل ذهاب ، بريموند ، 500 تا 600 ، 23 كيلومتر شرق كرمانشاه ، رحيم آباد ، 1260 متر ، 25 كيلومتر شمال كرمانشاه ، سرتيپ آباد ، 1300 متر ، شيب شمالي شمال كرند غرب ، 1800 متر بيونيج : شيخ حسن 1640 متر

 

ناخنك ( گونه چاه گياهي  )                                                         A . stragaluhamosus

كرمانشاه ، 1400 متر

 

ختمي                                                       Altea afficinalis

كرمانشاه ـ سراب خضر الياس ، درميان باغ

 

هميشه بهار                                                   Calendula arvensis

ريجاب : كوه پيران ، 600 تا 700 ، شيب جنوبي

سرپل ذهاب : بريموند ، 500 تا 600 متر ، كنار مزرعه

 

گلرنگ وحشي                                                Carthamu lanata

ماهيدشت : 1400 متر

ژاومرگ : 1500 تا 1650 متر ، شيب جنوبي

بيستون : برناج ، 1300 تا 1400 متر ، شيب شمالي

 

كتاب زرد ارز رومي                                    Linum mucrronatum

كوه سفيد : 1500 متر ، خاك كم عمق تا نيمه عميق با بافت متوسط

23 كيلومتر شرق كرمانشاه : نزديك رودخانه گاماسياب 1470 متر ، خاك عميق با بافت سنگين تا خيلي سنگين

 

بزرك ( كتان )                                       Linum usitatissium

كوزران : 1600 متر ، خاك عميق با بافت سنگين همراه با تجمع مواد آهكي

 

پنيرك                                                              Malva neglecta

ريجاب : 900 متر ، خاك نيمه عميق با بافت متويط

23 كيلومتر شرق كرمانشاه : درودفرامان ، 1300 متر ، خاك عميق با بافت سنگين و بدون سنگريزه

بريموند : 500 تا 600 متر ، خاك عميق با بافت سنگين و بدون سنگريزه

 

فرنجمشك ـ بادرنجويه                                    Melissa officinalis

ريجاب : 900 متر

 

پونه                                                     Mentha longifolia

بيستون : تنگه اژدها ، 1300 متر ، كنار رودخانه ، خاك عميق با بافت سنگين

كرند غرب : ميان تنگ ، 1630 متر ، شيب جنوبي

هرسم : كوه چهارمله ، 1300 متر

اسلام آباد غرب : 1400 متر

پاوه : نوسود ، 650 متر

كرمانشاه : سراب سبزعلي ، 1600 متر

 

                                                                                                             Nepeta cataria 

شمال كرمانشاه : خضر الياس به طرف سراب ياوري ، 1300 متر

 

بارهنگ نيزه اي                                            Plantago lanceolata

ريجاب : 900 متر

هرسين : 1500 متر

قصرشيرين : 380 متر

سومار : 350 متر

 

بارهنگ كبير                                                                 Plantago major

ريجاب : 900 متر

گهواره : چنگر ، 1640 متر

 

اسفرزه                                                              Plantago psillum

سرپل ذهاب : بان طاق ، 900 تا 1350 متر

 

گونه اي مريم گلي                                                 Salvia bracteata

گهواره : نيلك ، 1750 متر ، جنگل بلوط

 

چاي كوهي ( بابارضو )                                         Stachs lavandulifolia

15 كيلومتري شرق هرسين ، تمرگ ، 1900 متر

پاوه ، سراب هولي ، 1500 تا 1800 متر ، دامنه غربي

پاوه ، شمشير ، كوه شاهو ، 196 متر تا 1700 متر ، شيب جنوبي

پاوه ، سرتيس ، دامنه كوه شاهو ، 1900 تا 2100 متر

كاسني                                                          Cichrium intybus

پاوه : سراب هولي ، 1500 تا 1800 متر ، دامنه غربي ، خاك عميق با بافت سنگين همراه با تجمع مواد آهكي در لايه هاي زيرين

7 كيلومتر شمال كرمانشاه : دامنه كوه پيري ، 1270 متر ، خاك كم عمق با بافت سبك با تجمع سنگريزه و سنگ و مواد آهكي

25 كيلومتر شمال غربي كرمانشاه : 1300 متر

جوانرود : سررود ، 1350 متر

بيونيج : شيخ حسن : 1640 متر

 

خاكشير                                                                              Descurinia sophia

كرمانشاه : 1360 متر ، خاك عميق با بافت سنگين تا خيلي سنگين و بدون سنگريزه

 

زو                                                         Dorema aucheri

ارتفاعات دالاهو و كوه نوا

 

ارمك كبير ( ارمك رنگارنگ )                                              Ephedra major

اسلام آبادغرب ، چهار زبر ، 1540 متر خاك كم عمق تا نيمه عميق با بافت سبك تا نيمه سنگين

 

شيرين بيان                                                  Glycyrrhiza glabra

در اكثر نقاط استان پراكندگي دارد

 

گل راعي                                                 Hypericum perforatum

هرسين : گون بان ـ 200 متر

43 كيلومتر شمال كرمانشاه ، 1500 تا 1700 متر ، شيب جنوبي

بابايادگار ، 1400 تا 1600 متر

10 كيلومتري غرب جوانرود ، 1360 تا 1500 متر

بين كامياران و كندوله ، چشمه كبود ، شيب شمالي ، 1340 تا 1520 متر

 

مريم نخودي اسپانيايي ـ كلپوره اسپانيايي                                  Teucrium polium

ريجاب ، 1850 متر

35 كيلومتر جنوب اسلام آبادغرب ، كوه قلعه چهر ، 1550 متر ، شيب شمال شرقي

گهواره ، نيلگ ، 1750 متر

 

 

خارخسك                                                                  Tribulus terresteris

كرمانشاه : 1400 متر

غرب صحنه : تنگه نظرگاه ، كواس ، 1540 متر

گيلان غرب : گور سفيد ، 800 متر

 

كاكوتي سرسان                                       Ziziphora capitata

گهواره : هورو ، 1350 متر

كرند غرب : كوه قلالان ، 1380 تا 2120 متر ، جنگل بلوط

كرمانشاه : 20 كيلومتر به سمت سرونو ، 1450 متر

گيلان غرب : شياه كوه ، 850 متر

كوه سركش : 1500 متر ، جنگل ، شيب شمالي

جوانرود : كاني گوهر ، 1700 متر ، جنگل بلوط

 

كاكوتي كوهي                                        Ziziphora clinopodioides  

43 كيلومتر شمال كرمانشاه : سرتيپ آباد ، 1600 متر ، شيب جنوبي

صحنه : دوآب

كرند غرب : تنگه خاموش